Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông báo về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm 2019 
Thực hiện Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 08 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của ...
LIÊN KẾT