Ban quản lý KCN Việt Nam – Singapore thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9, treo Quốc kỳ và báo cáo tình hình làm việc trong ngày Lễ Quốc khánh 
Kính gửi: Tổng Giám đốc các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I, II, II-A và Mapletree. Thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động và theo Thông báo số 165/TB-UBND ngày ...
LIÊN KẾT