Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đề nghị các doanh nghiệp báo cáo tình hình tuyển, quản lý lao động tại doanh nghiệp theo công văn số 1303/BQL-VP ngày 08/10/2018 
Thực hiện công văn số 3236/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo đánh giá thực trạng về tình hình tuyển, ...
LIÊN KẾT