Thông báo Ban
 
PHẦN I HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP PHẦN II HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP
 
Thực hiện công văn số 1536/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu ...
 
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc cấp tài khoản sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo Thông báo ...
 
Thực hiện công văn số 5236/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2017. ...
 
Thực hiện công văn số 302/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành. Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – ...
 
Ban Quản lý VSIP thông báo phổ biến Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 15/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh BÌnh Dương giai đoạn ...
 
Ban Quản lý thông báo về việc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính của Ban Quản lý
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ GHI CHÉP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/ HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2018Thông báo BanTinTÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ GHI CHÉP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/ HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP NĂM 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

PHẦN I
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP
PHẦN II
HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ PHI NÔNG NGHIỆP
8/14/2018 11:00YesĐã ban hành
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2018Thông báo BanTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện công văn số 1536/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2018.
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2018.
5/29/2018 9:00YesĐã ban hành

 1. Nội dung báo cáo theo các biểu mẫu sau:
  - Mẫu số 3a: Báo cáo tình hình thay đổi về  lao động 6 tháng đầu năm 2018; Mẫu số 03a.doc
  - Mẫu số 06: Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018; Mẫu số 06.doc
  Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động trong năm 2018 và chưa thực hiện báo cáo khai trình về tình hình sử dụng lao động theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH thì báo cáo thêm Mẫu số 05. Mẫu số 05.doc
  Các biểu mẫu báo cáo trên doanh nghiệp có thể tải về theo địa chỉ sau: http://bqlvsip.binhduong.gov.vn Mục Thông báo của Ban Quản lý hoặc đính kèm công văn này.
 2. Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 05/6/2018.
          Số liệu báo cáo ƯỚC TÍNH đến hết tháng 6 năm 2018.
 3. Nơi nhận báo cáo:
 • Bộ phận Một Cửa Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Quầy 29 Trung tâm Hành chính công – Khu A, Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Hoà Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.
 • Doanh nghiệp có thể gửi bản scan báo cáo (phải có chữ ký và con dấu) về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn.
  Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 0274.3743901 – 3743904, Fax: 0274.3743903.

Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện sớm và nộp báo cáo đầy đủ theo đúng thời hạn./.​

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc cấp tài khoản sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tưThông báo BanTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc cấp tài khoản sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc cấp tài khoản sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo Thông báo số 184/TB-ĐTDN ngày 16/4/2018 của Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
4/20/2018 11:00NoĐã ban hành

​Chi tiết vui lòng xem tại đây 184_TB-DTDN.pdf

 BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ LAO ĐỘNG NĂM 2017Thông báo Ban BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ LAO ĐỘNG NĂM 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện công văn số 5236/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2017. Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam –Singpore đề nghị Tổng giám đốc doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh sản xuất, Trưởng văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Mapletree thực hiện báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động năm 2017
10/24/2017 14:00NoĐã ban hành

Nội dung báo cáo theo 04 biểu mẫu sau:

 • Mẫu số 3: Báo cáo tình hình thay đổi về  lao động năm 2017;

 • Mẫu số 6: Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2017;

 • Mẫu số 7: Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2017;

 • Mẫu số 8: Báo cáo công tác an toàn – vệ sinh lao động năm 2017.

  Các biểu mẫu báo cáo trên doanh nghiệp có thể tải về theo địa chỉ sau:http://bqlvsip.binhduong.gov.vn Mục Thông báo của Ban Quản lý hoặc đính kèm công văn này.

 Thời hạn nộp báo cáo: trước ngày 28/11/2017.

Số liệu báo cáo ƯỚC TÍNH đến hết tháng 12 năm 2017.

Nơi nhận báo cáo:

 • Bộ phận Một Cửa Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Quầy 29 Trung tâm Hành chính công – Khu A, Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, Phường Hoà Phú, TP.TDM, tỉnh Bình Dương.

 • Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore tại VSIP I, Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, VSIP, TX. Thuận An, Bình Dương.

 • Doanh nghiệp có thể gửi bản scan báo cáo (phải có chữ ký và con dấu) về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn.

  Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 0274.3743901 – 3743904   (gặp anh Lên/ chị Quỳnh) hoặc 0274.2476902 (gặp chị Trúc), Fax: 0274.3743903.

Tải các biểu mẫu BIEU MAU - BAO CAO DOANH NGHIEP NAM 2017.doc

Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện sớm và nộp báo cáo đầy đủ theo đúng thời hạn./.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 15/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 28/6/2016 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM.Thông báo BanTHỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 15/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 28/6/2016 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện công văn số 302/SLĐTBXH-VL.ATLĐ ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành. Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A và Khu công nghiệp Mapletree thực hiện Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
10/14/2017 14:00NoĐã ban hành

Theo đó, kể từ ngày 12/8/2016, cơ sở tra cứu người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm bao gồm các văn bản sau:
- Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/3/1999 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Ngoài ra, để thực hiện việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại theo đúng quy định của pháp luật, Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Ban Quản lý thông báo đến các doanh nghiệp được biết và triển khai thực hiện.
Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore​
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2465/QĐ-UBND NGÀY 15/09/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017-2020Thông báo BanQUYẾT ĐỊNH SỐ 2465/QĐ-UBND NGÀY 15/09/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý VSIP thông báo phổ biến Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 15/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh BÌnh Dương giai đoạn 2017-2020.
9/14/2017 12:00NoĐã ban hành

Chi tiết Văn bản:​ Xem tại đây

 BAN QUẢN LÝ THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẮT GIẢM THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝThông báo Ban BAN QUẢN LÝ THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẮT GIẢM THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý thông báo về việc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính của Ban Quản lý
7/14/2017 14:00NoĐã ban hành
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Ban Quản lý thông báo việc thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính (theo danh sách đính kèm) so với thời gian thực hiện các thủ tục hành chính theo Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2016, Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
Thời gian thực hiện: kể từ ngày 17/7/2017.
Công văn và danh sách đính kèm.PDF

​Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.