Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Hướng dẫn hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Tin tứcBài viếtHướng dẫn hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện theo Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 nhằm đảm bảo việc kết nối, tích hợp, chia sẻ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia được thực hiện liên thông và thống nhất trên phạm vi cả nước, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn doanh nghiệp một số nội dung sau:
5/14/2020 14:00YesĐã ban hành

I. Nội dung hỗ trợ

Hỗ trợ người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

II. Thủ tục Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy định; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận vào Danh sách.

- Bước 2: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động và gửi doanh nghiệp.

- Bước 3: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Bước 4: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

2. Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đảm bảo điều kiện theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, có xác nhận của tổ chức công đoàn (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

- Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp có người lao động đủ điều kiện hỗ trợ.

6. Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (theo Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

10.1 Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020.

10.2 Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

10.3 Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31 tháng 3 năm 2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

* Lưu ý:

- Đối với các doanh nghiệp không đủ điều kiện theo quy định nêu trên đề nghị Doanh nghiệp thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/3/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch Covid-19 để thực hiện.

- Doanh nghiệp truy cập địa chỉ https://soldtbxh.binhduong.gov.vn để tải Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/3/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện.

Trên đây là nội dung hướng dẫn hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, doanh nghiệp phản ánh về Phòng Chính sách Lao động, số điện thoại: 0274.3825378, 0274.3872067 hoặc ông Ngô Xuân Lãm (0913.144320), ông Ngô Nguyễn Thái Hằng (0913.992785), bà Huỳnh Phượng Khanh (0918.506836).

Nội dung văn bản số 1619-CSLD.signed.pdf   Biểu mẫu Phụ lục kèm theo DN Kho Khan.docx


Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​​​​​​​


True
Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông báo về việc triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủTin tứcTinBan Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông báo về việc triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
5/4/2020 15:00YesĐã ban hành

​Nội dung công văn: 2045-VX.signed.pdf

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​​​​​​


True
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19Tin tứcTinQuyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông tin về Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
4/29/2020 11:00YesĐã ban hành

​Nội dung văn bản: QD15-TTg.pdf QD 15 - Phu luc QD ho tro pc Covid - 24 Apr 2020.docx

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​​​​​​​


True
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thông báo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo công văn số 591/BQL-VP ngày 23/4/2020Tin tứcTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thông báo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo công văn số 591/BQL-VP ngày 23/4/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kính gửi: Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A và Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương.

Thực hiện công văn số 1972/UBND-VX ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Để tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
4/23/2020 17:00YesĐã ban hành

Cụ thể, từ ngày 23/4/2020 đến hết ngày 03/5/2020:

- Tiếp tục đóng cửa các dịch vụ không cần thiết: Massage, phòng tập thể hình (gym), phòng tập yoga, karaoke, vũ trường, cơ sở du lịch, tham quan, tụ điểm vui chơi, phòng game, giải trí, chiếu phim, quán bia, …; tiếp tục đóng cửa các cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ, vật lý trị liệu trên toàn tỉnh.

-Tiếp tục tạm dừng hội họp, tập trung trên 20 người, dừng toàn bộ các nghi lễ tôn giáo; cấm tụ tập trên 20 người ngoài Công sở, Trường học, Bênh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 02 mét giữa người và người tại các điểm công cộng.

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phân xưởng, nhà máy sản xuất được phép hoạt động phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Khuyến khích người dân tham gia sử dụng ứng dụng, tự nguyện khai báo y tế toàn dân NCOVI và phản ánh thông tin liên quan đến dịch bệnh trên phần mềm theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền (tại địa chỉ https://ncovi.vnpt.vn hoặc https://moh.ncovi.vn), đồng thời tích cực ủng hộ, hỗ trợ các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức nghiêm túc thực hiện./.

Link tải văn bản 591_BQL-VP.PDF

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​​​​​


True
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thông báo về việc báo cáo tình hình doanh nghiệp, lao động làm việc trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 theo công văn số 603/BQL-VP ngày 23/4/2020Tin tứcTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thông báo về việc báo cáo tình hình doanh nghiệp, lao động làm việc trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 theo công văn số 603/BQL-VP ngày 23/4/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kính gửi: Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A và Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương.
Thực hiện công văn số 1420/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc báo cáo tình hình doanh nghiệp, lao động làm việc trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh báo cáo tình hình doanh nghiệp, lao động làm việc trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5.
4/23/2020 17:00YesĐã ban hành

Cụ thể như sau:

1. Nội dung báo cáo: Doanh nghiệp báo cáo tình hình lao động làm việc trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 theo mẫu đính kèm.

2. Thời gian báo cáo: Đề nghị doanh nghiệp gửi báo cáo về Văn phòng Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore trước 16 giờ ngày 28/4/2020 qua email: bqlvsip@binhduong.gov.vn.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức nghiêm túc thực hiện./.

Nội dung công văn 603_BQL-VP.PDF

Mẫu báo cáo: Mau bao cao lam viec 30.4 va 1.5.xlsx

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​​​​​​


True
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm ngày 30/4 và 01/5Tin tứcTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm ngày 30/4 và 01/5/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Thông báo số 64/TB-UBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và ngày Quốc tế Lao động 1/5, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thông báo đến các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, II, II-A và Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương như sau:
4/22/2020 10:00YesĐã ban hành

1. Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 1/5:

Các doanh nghiệp phải treo Quốc kỳ trong 02 ngày: ngày 30/4/2020 (Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước) và ngày 01/5/2020 (ngày Quốc tế Lao động).

Người lao động ở các doanh nghiệp được nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương trong 02 ngày: ngày 30/4/2020 (Thứ năm) và ngày 01/5/2020 (Thứ sáu). Trường hợp ngày nghỉ nêu trên trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.

Cán bộ, công chức và nhân viên của Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore nghỉ lễ trong 02 ngày: ngày 30/4/2020 (Thứ năm) và ngày 01/5/2020 (Thứ sáu).

2. Các vấn đề khác:

Trước các ngày nghỉ lễ, yêu cầu các doanh nghiệp bố trí cho người lao động làm vệ sinh sạch, gọn trong khu vực công ty; chú trọng công tác phòng chống cháy nổ; bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ đơn vị, chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau các ngày nghỉ lễ. Trường hợp có diễn biến bất thường xảy ra, đề nghị doanh nghiệp chủ động xử lý đồng thời báo cáo tình hình về Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore theo địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn./.

Nội dung văn bản:572.pdf


Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​​​​​


True
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thông báo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo công văn số 548/BQL-VP ngày 16/4/2020 Tin tứcTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thông báo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo công văn số 548/BQL-VP ngày 16/4/2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chi tiết công văn 548/BQL-VP:
4/16/2020 17:00YesĐã ban hành

CV1.jpg

CV2.jpg

Link tải Công văn bản pdf

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​​​​


True
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19Hoạt động Cơ quan; Tin tứcTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chi tiết xem trong công văn dưới dây:
4/3/2020 17:00NoĐã ban hành
20200403_165608.jpg
20200403_165626.jpg

Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore


False
Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19Tin tứcTinChỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore phổ biến Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
3/31/2020 17:00YesĐã ban hànhTrue
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020Tin tứcTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động;
Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động;
Thực hiện Kế hoạch số 4919/KH-BCĐTƯ ngày 18/11/2019 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (gọi tắt là Tháng hành động);
Thực hiện hướng dẫn số 1093/BCĐ ngày 27/3/2020 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 tại các doanh nghiệp với chủ đề phát động: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cháy, nổ tại nơi làm việc”,
3/31/2020 11:00YesĐã ban hành

Để các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trong các doanh nghiệp được hiệu quả, thiết thực, Ban Quản lý đề nghị Quý doanh nghiệp triển khai các nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện và triển khai đến người lao động các nội dung Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút corona (COVID-19) tại nơi làm việc, gửi kèm theo Công văn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ Y tế.

- Tổ chức các hoạt động cụ thể để hưởng ứng Tháng hành động phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

- Lập kế hoạch và triển khai hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm về An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) của người lao động tại doanh nghiệp. Chú trọng các hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện lao động của doanh nghiệp như:

+ Tăng cường kiểm tra, đo lường các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại khu vực làm việc của người lao động để kịp thời kiểm soát, khắc phục, cải thiện điều kiện lao động.

+ Tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ-PCCN cho người lao động, củng cố mạng lưới an toàn vệ sinh viên, bộ phận phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

+ Tăng cường việc tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh của máy móc, thiết bị, nhà xưởng,… và việc chấp hành các quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại nơi làm việc, các quy định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN.

+ Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác ATVSLĐ-PCCN bằng các tài liệu, hình ảnh, âm thanh, cuộc thi tìm hiểu về ATVSLĐ-PCCN nhằm nâng cao nhận thức tự bảo vệ sức khoẻ, tính mạng người lao động và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

+ Đôn đốc các bộ phận, nơi sản xuất có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ trong doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp về ATVSLĐ-PCCN do nhà nước, doanh nghiệp ban hành.

+ Tổng vệ sinh, sắp xếp khu vực làm việc.

- Treo các băng rôn có khẩu hiệu tuyên truyền trước cổng và trong khu vực sản xuất, làm việc của doanh nghiệp.

Cụ thể các hoạt động triển khai theo 3 giai đoạn:

1. Trước Tháng hành động: (Trong tháng 3/2020 đến ngày 29/4/2020)

- Triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận, nơi sản xuất trong doanh nghiệp thực hiện các nội dung nêu trên.

- Treo 01 băng rôn trước cổng ra vào và tùy theo quy mô, điều kiện thực tế của doanh nghiệp, chọn treo từ 01 đến 06 băng rôn có khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp với khu vực sản xuất, làm việc (các khẩu hiệu đính kèm). Thời gian treo băng rôn từ ngày 10/4/2020 đến ngày 31/5/2020.

2. Trong Tháng hành động: (Từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/5/2020)

- Bệnh viêm đường hô hấp cấp do covid-19 đang có diễn biến phức tạp. Để hạn chế tập trung đông người nếu không thực sự cần thiết, doanh nghiệp không tổ chức lễ phát động tập trung mà thay thế bằng các hình thức phát động khác tùy theo khả năng, điều kiện thực tế tại doanh nghiệp như: tờ rơi, áp phích, tranh ảnh, ấn phẩm, sách báo, phát động qua loa,…

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng tại các bộ phận, nơi sản xuất thuộc doanh nghiệp.

3. Sau tháng hành động: (Từ ngày 01/6/2020 đến 31/12/2020)

- Tổ chức thăm tặng quà cho các nạn nhân hoặc gia đình người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (nếu có).

- Tiếp tục duy trì triển khai thực hiện các chương trình và biện pháp cải thiện điều kiện lao động.

- Tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo.

Yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành tốt nội dung công văn này, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan Báo chí thu thập thông tin tuyên truyền về công tác ATVSLĐ-PCCN trong địa bàn tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 (theo mẫu đính kèm) về Văn phòng Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (Tầng 3 Tháp A Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương) trước ngày 15/6/2020./.

Tải về công văn: 489/BQL-VP  Mẫu báo cáo​


Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​​​True
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.Tin tứcTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trong thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, và hiện nay đã bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu cũng như của Việt Nam. Ở trong nước, dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội, đặc biệt là trong các hoạt động xuất, nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu, … tại một số ngành, lĩnh vực sản xuất đã bị ảnh hưởng, làm gián đoạn tạm thời chuỗi cung ứng nguyên, vật liệu đầu vào, gây đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp, nhất là một số doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng lớn đến thu nhập, việc làm và đời sống của người lao động.
3/27/2020 9:00YesĐã ban hành

Thực hiện văn bản số 1046/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 25/03/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc cập nhật, tổng hợp và báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để có cơ sở tổng hợp tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 báo cáo Sở và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Qua đó làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ban Quản lý đề nghị Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương thực hiện báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (theo mẫu đính kèm). Cụ thể như sau:

Doanh nghiệp gửi bản scan có chữ ký và đóng dấu (file .pdf) và bản mềm (file .doc) báo cáo về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn.

Thời hạn nhận báo cáo: Báo cáo lần đầu Trước ngày 01/4/2020 (Thứ tư) và khi doanh nghiệp có phát sinh khó khăn sau ngày 01/4/2020 (cập nhật số liệu theo mẫu đính kèm).

Ban Quản lý đề nghị Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương nghiêm túc thực hiện và báo cáo đúng thời hạn./.​

Tải về: Công văn 454/BQL-VP    Biểu mẫu báo cáo​

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​​


True
Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông báo về các văn bản hướng dẫn cách thức cách ly tại nhà, cách ly tại nơi lưu trú và cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tếTin tứcTinBan Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông báo về các văn bản hướng dẫn cách thức cách ly tại nhà, cách ly tại nơi lưu trú và cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Các doanh nghiệp tải các văn bản như sau:
3/18/2020 17:00YesĐã ban hành

Tải về: ​Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19.

            Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19​


Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​​​


True
Thông báo về việc phòng, chống dịch Covid-19 theo công văn số 364/BQL-VP của Ban Quản lý KCN Việt Nam - SingaporeTin tứcTinThông báo về việc phòng, chống dịch Covid-19 theo công văn số 364/BQL-VP của Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo về việc phòng, chống dịch Covid-19 theo công văn số 364/BQL-VP của Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore
3/16/2020 21:00YesĐã ban hành

z1785309659879_02f099e4c74401e639d2d5868cfa5399.jpg

z1785310218376_3e8adbbe6d3e27ad072374c9a5509a12.jpg

Nội dung văn bản: Tải về 

Biểu mẫu báo cáo: Mẫu 1  Mẫu 2


Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​​


True
Ban Quản lý VSIP thông báo danh sách các cơ sở lưu trú du lịch sử dụng vào việc cách ly phòng, chống dịch Covid-19Tin tứcTinBan Quản lý VSIP thông báo danh sách các cơ sở lưu trú du lịch sử dụng vào việc cách ly phòng, chống dịch Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý VSIP thông báo danh sách các cơ sở lưu trú du lịch sử dụng vào việc cách ly phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
3/16/2020 21:00YesĐã ban hành

​Nội dung công văn của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Tải về ​

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​​


True
Thông báo việc rà soát, thống kê, cập nhật thông tin về lao động nước ngoài ưu tiên nhập cảnhTin tứcTinThông báo việc rà soát, thống kê, cập nhật thông tin về lao động nước ngoài ưu tiên nhập cảnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện theo văn bản số 768/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 04/3/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc rà soát, thống kê, cập nhật thông tin về lao động nước ngoài ưu tiên nhập cảnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đề nghị các doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:
3/5/2020 16:00YesĐã ban hành

1. Rà soát, thống kê danh sách lao động nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, nước/vùng lãnh thổ: Đài Loan …, theo thứ tự ưu tiên muốn nhập cảnh vào Việt Nam (phụ lục kèm theo).

Đối với từng trường hợp lao động nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam: doanh nghiệp phải có văn bản nêu rõ lý do, sự cần thiết và ảnh hưởng của lao động nước ngoài đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi họ trở lại Việt Nam làm việc, đánh giá tác động nếu thiếu hụt những nhân sự này.

2. Quý đơn vị vui lòng gửi bản mềm (file excel) bảng thống kê về Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore trước 14h ngày 06/03/2020, qua địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn để Ban tổng hợp báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./.

Tải về: Nội dung công văn 304/BQL-VP​; Phụ lục đính kèm

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​


True
Về việc khảo sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo công văn 302/BQL-ĐTDN ngày 05/3/2020 của Ban Quản lý KCN Việt Nam - SingaporeTin tứcTinVề việc khảo sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo công văn 302/BQL-ĐTDN ngày 05/3/2020 của Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông báo về việc khảo sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19. Nội dung theo công văn sau:
3/5/2020 9:00YesĐã ban hành

CV 305.jpg


Tải về Nội dung công văn;​    Mẫu khảo sát


Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​


True
Về việc thay đổi địa chỉ trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận thành lặp văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu công nghiệp Việt Nam-SingaporeTin tứcTinVề việc thay đổi địa chỉ trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận thành lặp văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 10/01/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An và các phường thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, toàn bộ diện tích Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore được chuyển từ thị xã Thuận An thành thành phố Thuận An. Việc điều chỉnh địa giới hành chính này có liên quan đến địa điểm thực hiện dự án của các dự án đầu tư, địa chỉ trụ sở của các văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore.
2/28/2020 14:00YesĐã ban hành

Để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đang thực hiện dự án đầu tư, thương nhân nước ngoài có văn phòng đại diện tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore trong việc giao dịch với các tổ chức, cá nhân có liên quan, Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore sẽ tiến hành điều chỉnh thay đổi địa chỉ dự án đầu tư, điều chỉnh thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đã được Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore cấp phép.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore thông báo đến tất cả nhà đầu tư, doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài có văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore có nhu cầu thay đổi địa chỉ như nội dung nêu trên gửi đề nghị (theo Mẫu số 1 đính kèm) về Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore để được điều chỉnh.

Thời gian xử lý: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo để nhà đầu tư, doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài trong Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore biết thực hiện./.

Nội dung văn bản (tải về)​

Mẫu đính kèm​

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​


True
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đề nghị các doanh nghiệp cập nhật báo cáo tình trạng sức khỏe và nhập cảnh lao động nước ngoài tại doanh nghiệp từ ngày 15/02/2020 đến nayTin tứcTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đề nghị các doanh nghiệp cập nhật báo cáo tình trạng sức khỏe và nhập cảnh lao động nước ngoài tại doanh nghiệp từ ngày 15/02/2020 đến nay/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện văn bản số 623/UBND-NC ngày 17/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra,
Ban Quản lý yêu cầu Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương thực hiện báo cáo như sau:
2/24/2020 11:00YesĐã ban hành

1. Thống kê khai báo danh sách lao động nước ngoài trở lại làm việc từ ngày 15/02/2020 đến nay (theo mẫu đính kèm).

Hình thức gửi: Doanh nghiệp gửi bản scan và bản mềm (file .xls) báo cáo về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn Hoặc gửi báo cáo về số fax: 02743 743903.

Thời hạn nộp báo cáo: Lần 1 trước 14 giờ ngày 25/02/2020 và báo cáo cập nhật hàng ngày (trước 14 giờ) khi có phát sinh lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

2. Đề nghị Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở các chuyên gia, nhân viên, người nước ngoài tại doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình vệ sinh phòng ngừa dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và kịp thời báo cáo cho cơ quan y tế và các ngành chức năng khi có những biểu hiện, triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra.

Ban Quản lý đề nghị Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương nghiêm túc thực hiện và báo cáo đúng thời hạn./.

Tải về : Công văn 236/BQL-VP  ; Mẫu báo cáo cập nhật LĐNN nhập cảnh từ 15/02/2020 đến nay​

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​True
Thông báo link đặt hàng khẩu trang của Sở Công thương theo công văn số 174/SCT-VP ngày 10/02/2020.Tin tứcTinThông báo link đặt hàng khẩu trang của Sở Công thương theo công văn số 174/SCT-VP ngày 10/02/2020./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chi tiết vui lòng click vào đường link bên dưới:
2/12/2020 17:00YesĐã ban hànhTrue
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore hướng dẫn  cấp giấy phép lao động trong thời điểm có dịch bệnh (theo công văn 181-BQL-VP)Tin tứcTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore hướng dẫn  cấp giấy phép lao động trong thời điểm có dịch bệnh (theo công văn 181-BQL-VP)/PublishingImages/2020-02/GPLD_Key_11022020090246.jpg
Thực hiện văn bản số 484/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 10/02/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp giấy phép lao động trong thời điểm có dịch bệnh,
Nhằm hạn chế và phòng chống lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức (gọi tắt là người sử dụng lao động) trong các Khu công nghiệp VSIP I, II, II-A và Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương thực hiện như sau:
2/11/2020 9:00YesĐã ban hành

1.Về cấp mới giấy phép lao động:

  - Trong thời gian Việt Nam công bố dịch bệnh, tạm dừng cấp mới giấy phép lao động cho người lao động là công dân Trung Quốc và người lao động đến từ các vùng có dịch cho đến khi có thông báo mới từ các cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với người lao động đến từ các nơi khác, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động người sử dụng lao động phải có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm về người lao động đó không có di chuyển qua vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người đến từ vùng có dịch (đặc biệt là tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc).

2. Về cấp lại giấy phép lao động đối với trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn làm việc từ 05 ngày nhưng không quá 45 ngày:

- Đối với lao động người Trung Quốc không về nước và người lao động đến từ các nơi khác, người sử dụng lao động phải có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm về người lao động đó không có di chuyển qua vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người đến từ vùng có dịch (đặc biệt là tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc).

- Trường hợp lao động người nước ngoài xuất cảnh ra khỏi Việt Nam trong dịp nghỉ tết nguyên đán, sau khi trở lại Việt Nam người sử dụng lao động phải cung cấp thêm thông tin từ ngày 20/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ, người lao động đã đi đến những nơi nào, trường hợp đến Trung Quốc thì báo cáo rõ thời điểm quay trở lại Việt Nam và tình trạng sức khỏe hiện tại của người đó.

3. Về thành phần hồ sơ cung cấp:

- Trong hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại phải nộp kèm văn bản cam kết và chịu trách nhiệm về người lao động đó không có di chuyển qua vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người đến từ vùng có dịch (đặc biệt là tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc) và thông tin như quy định tại mục 2 về cấp lại giấy phép lao động đã nêu.

- Cung cấp bản gốc hộ chiếu, bản gốc visa để kiểm tra đối chiếu, trường hợp nộp bản sao y có chứng thực, đề nghị phải sao y đầy đủ các trang của hộ chiếu và Visa.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức trong các Khu công nghiệp VSIP I, II, II-A và Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương không nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép lao động cho người Trung Quốc và tạm dừng tiếp nhận lao động người Trung Quốc quay trở lại làm việc trong thời gian có dịch bệnh; đồng thời báo cáo tình hình lao động nước ngoài quay trở lại làm việc sau tết, đặc biệt là lao động người Trung Quốc và người lao động di chuyển qua vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người đến từ vùng có dịch; chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của nhà nước trong việc hạn chế và phòng chống lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, trường hợp doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện sẽ là căn cứ để xem xét cho phép sử dụng lao động người nước ngoài về sau.

  Đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức nghiêm túc thực hiện./.

Tải về: Công văn 181-BQl-VP​

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​


True
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc thống kê khai báo tình trạng sức khỏe và xuất nhập cảnh lao động nước ngoài tại doanh nghiệpTin tứcTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc thống kê khai báo tình trạng sức khỏe và xuất nhập cảnh lao động nước ngoài tại doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện văn bản số 462/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 05/02/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thống kê khai báo tình trạng sức khỏe và xuất nhập cảnh lao động nước ngoài tại doanh nghiệp,
Ban Quản lý yêu cầu Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương thực hiện báo cáo như sau:
2/6/2020 10:00YesĐã ban hành

1. Thống kê khai báo tình trạng sức khỏe và xuất nhập cảnh lao động nước ngoài tại doanh nghiệp (mẫu 01).

2. Khai báo tình trạng của từng người lao động nước ngoài (mẫu 02).

Hình thức gửi: Doanh nghiệp gửi bản scan có chữ ký, đóng dấu và bản mềm (file .doc hoặc .xls ) báo cáo về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn Hoặc gửi báo cáo về số fax: 02743 743903.

Thời hạn nộp báo cáo: Trước ngày 10/02/2020 (Thứ hai).

Ban Quản lý đề nghị Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương nghiêm túc thực hiện và báo cáo đúng thời hạn./.

​Tài về: Công văn số 153/BQl-VP     ​Mẫu số 01     Mẫu số 02​

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​


True
Tổng hợp thông tin liên quan đến dịch bệnh Corona nCoVTin tứcBài viếtTổng hợp thông tin liên quan đến dịch bệnh Corona nCoV/PublishingImages/2020-02/Banner-Corona_Key_03022020100942.jpg
Ban Quản lý Thông báo Tổng hợp thông tin liên quan đến dịch bệnh Corona nCoV:
2/3/2020 11:00YesĐã ban hành

1. ​Các văn bản chỉ đạo:

- Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra​​

Chỉ thị 06/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.​

​- Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH Về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
​- Công văn số 381/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona gây ra​

- Công văn số 115/BQL-VP của Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCOV gây ra và mẫu báo cáo tình hình nhập cảnh của Lao động nước ngoài.

- Công văn số 164/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra​.

- Công văn số 139/BQL-VP của Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCOV gây ra.

- Công văn số 153/BQL-VP ngày 05/02/2020 của Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singpaore về việc thống kê khai báo tình trạng sức khỏe và xuấtnhập cảnh lao động nước ngoài tại doanh nghiệp (new)​

2. Trang thông tin cần biết về dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra:​

​- Sở Y tế tỉnh Bình Dương: https://soyte.binhduong.gov.vn/Pages/Home.aspx

- Kênh đường dây nóng tư vấn, xử lý thông tin của ngành Y tế Bình Dương về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (2019-nCoV).True
THÔNG BÁO - Kênh đường dây nóng tư vấn, xử lý thông tin của ngành Y tế Bình Dương về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (2019-nCoV)Tin tứcTinTHÔNG BÁO - Kênh đường dây nóng tư vấn, xử lý thông tin của ngành Y tế Bình Dương về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (2019-nCoV)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kênh đường dây nóng tư vấn, xử lý thông tin của ngành Y tế Bình Dương về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (2019-nCoV)
2/1/2020 18:00YesĐã ban hành

TB1.jpg

TB2.jpg

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​​


True
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCOV gây raTin tứcBài viếtBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCOV gây ra/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện văn bản số 362/BYT-KCB ngày 28/01/2020 của Bộ Y tế về việc thực hiện Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện văn bản số 335/LĐTBXH-VP ngày 28/01/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCOV) gây ra, để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về tình hình người lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, nhằm phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi cấp do vi rút Corona, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.
2/1/2020 17:00YesĐã ban hành

Ban Quản lý yêu cầu Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương thực hiện những nội dung sau:

1. Tuyên truyền đến tất cả cán bộ, nhân viên, công nhân, người lao động (kể cả người nước ngoài) trong doanh nghiệp, chi nhánh, cơ sở sản xuất kinh doanh các nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng tránh lây nhiễm vi rút Corona mới (nCoV), bao gồm các biện pháp sau:

1.1.  Đối với những người đến Trung Quốc:

- Nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất, không nên đến Trung Quốc trong khoảng thời gian này.

- Trường hợp bắt buộc, phải hạn chế ra khỏi nhà, thường xuyên áp dụng nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh.

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

- Khi đến cần gọi điện trước để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần nhất để có biện pháp hỗ trợ.

1.2.  Đối với những người từ Trung Quốc trở về:

- Cần cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai báo với cơ quan sở tại nơi gần nhất để được hỗ trợ.

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

- Khi đến cần gọi điện trước để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần nhất để có biện pháp hỗ trợ.

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC), số 209 đường Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0918 645 450 (Bác sĩ Danh - Giám đốc CDC), 0903 732 232 (Bác sĩ Chung – Phó Giám đốc CDC).

1.3.  Đối với cộng đồng:

- Tránh đi du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ. Cần thông báo lịch trình di chuyển của tổ chức, cá nhân với cơ sở y tế (nếu đi công tác, du lịch đến các vùng nguy cơ cao).

- Tránh tiếp xúc với người sốt, ho. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng.

- Khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau khi sử dụng khăn giấy, bỏ vào thùng rác rồi rửa tay.

- Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín.

- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã.

- Đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh.

2. Báo cáo Tình hình lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 12/12/2019 đến nay và tình hình dự kiến nhập cảnh vào Việt Nam trong thời gian tới theo mẫu báo cáo đính kèm và gửi về Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore theo hình thức gửi và thời gian như sau:

Hình thức gửi: Doanh nghiệp gửi bản scan có chữ ký, đóng dấu và bản mềm (file .doc hoặc .xls ) báo cáo về địa chỉ email: bqlvsip@binhduong.gov.vn Hoặc gửi báo cáo về số fax: 02743 743903.

Thời hạn nộp báo cáo: Trước ngày 04/02/2020 (Thứ ba).

3. Doanh nghiệp chủ động theo dõi, nắm tình hình sức khỏe người lao động tại công ty, trường hợp khi doanh nghiệp phát hiện người lao động nước ngoài, lao động trong nước có những biểu hiện, triệu chứng liên quan đến nhiễm chủng mới của vi rút Corona (nCOV) gây ra, đề nghị doanh nghiệp báo ngay về Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (qua số điện thoại 0274 3743901 (line số 1) hoặc qua email:bqlvsip@binhduong.gov.vn) và Trung tâm y tế gần nhất theo văn bản số 362/BYT-KCB.

Ban Quản lý đề nghị Tổng giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp, Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II, II-A, Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương nghiêm túc thực hiện và báo cáo đúng thời hạn./.

​Nội dung văn bản:Tải về  

Mẫu báo cáo: Tải về​

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​​True
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" lần thứ XIII tỉnh Bình Dương năm 2020Tin tứcTinBan Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" lần thứ XIII tỉnh Bình Dương năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thông báo chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" lần thứ XIII tỉnh Bình Dương năm 2020
12/26/2019 12:00NoĐã ban hành

​Nội dung thông báo 1674.pdf    5217.pdf


False
Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng Thành phố thông minh Bình DươngTin tứcTinTiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - Chiều 12-12, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành Thành phố thông minh Bình Dương đã chủ trì họp đánh giá công tác tổ chức Diễn đàn Horasis 2019 và kết quả thực hiện Đề án Thành phố thông minh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
12/26/2019 11:00YesĐã ban hành

Báo cáo kết quả tổ chức Diễn đàn Horasis 2019 tại cuộc họp cho thấy, Diễn đàn Horasis 2019 đã quy tụ hơn 1.000 khách mời là lãnh đạo cao cấp đến từ các tập đoàn kinh tế từ hơn 47 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đại biểu Trung ương, Bộ ngành và khoảng 100 phóng viên của 60 cơ quan thông tấn báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình trong và ngoài nước. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham dự và phát biểu chào mừng tại Lễ khai mạc.

Đây là năm thứ hai Diễn đàn Horasis được tổ chức thành công tại Bình Dương, góp phần giúp tỉnh Bình Dương mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, thương mại; chủ động quảng bá thương hiệu Bình Dương – một tỉnh công nghiệp năng động, sáng tạo và hiệu quả với các bên đối tác nước ngoài, tăng cơ hội giao lưu, kết nối giữa các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần tăng cường thu hút đầu tư, hợp tác kinh doanh, hướng tới xây dựng Bình Dương trở thành đô thị thông minh, năng động, sáng tạo, nơi đáng sống.

 

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (thứ 2 từ phải qua) tặng lẵng hoa chúc mừng Diễn đàn

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng Thành phố thông minh Bình Dương đã báo cáo kết quả thực hiện các dự án năm 2019 và phương hướng hướng nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, năm 2020 với chủ đề “Triển khai nền tảng thông minh” đột phá trong thời kỳ mới 4.0, các ngành, các cấp tiếp tục triển khai mô hình Ba nhà; đẩy mạnh thu hút nguồn lực và quốc tế; triển khai các dự án cụ thể phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, cuối tháng 6/2020, Bình Dương sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn Horasis Ấn Độ.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Mai Hùng Dũng đánh giá cao những nỗ lực của các tiểu ban đã phối hợp rất tốt để triển khai tổ chức diễn đàn. Đặc biệt, công tác tuyên truyền các sự kiện được đẩy mạnh, góp phần vào thành công chung của Diễn đàn. Qua công tác tổ chức Diễn đàn Horasis châu Á 2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, các thành viên, các đơn vị cần rút kinh nghiệm để tổ chức thành công và hiệu quả Diễn đàn Horasis Ấn Độ. Đây cũng là cách để Bình Dương quảng bá hình ảnh của tỉnh và thu hút đầu tư.​

True
Phát động Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”Tin tứcTinPhát động Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp với chủ đề: “Tuổi trẻ Bình Dương sắt son niềm tin với Đảng”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban biên tập Báo Bình Dương tổ chức Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”.
12/26/2019 11:00YesĐã ban hành

Mục đích cuộc thi nhằm tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm mỗi đảng viên khi vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đối tượng tham gia là tất cả đảng viên hiện đang sinh sống, lao động, học tập trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tác giả phải ghi tên thật, không lấy bút danh).

Nội dung bài viết dự thi gồm hai phần: Nêu cảm nhận tình cảm của cá nhân đảng viên trong giây phút vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng tại lễ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; xác định vai trò, nhiệm vụ tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đề xuất giải pháp của cá nhân đảng viên gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ công tác hiện nay tại địa phương, đơn vị.  

Hình thức bài thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy. Khuyến khích viết tay, rõ ràng, sạch đẹp, có tranh, ảnh minh họa trang trí đẹp mắt và những tư liệu dẫn chứng có liên quan đến bài thi. Bài dự thi có thể là văn xuôi hoặc thơ, tối đa 3.000 từ đối với văn xuôi và tối đa 200 từ đối với thơ.

Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 20/02/2020. Địa điểm nhận bài thi dự thi: Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bình Dương (tầng 8, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương); Ban biên tập Báo Bình Dương (543, Lê Hồng Phong, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hoặc qua  Email: tuyengiaotdbd@gmail.com. Các bài dự thi xuất sắc sẽ được trao giải và trưng bày tại chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2020).

Tham khảo Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi tại đây.

Theo binhduong.gov.vn

True
Chính thức vận hành Hệ thống đường dây nóng 1022 tỉnh Bình DươngTin tứcTinChính thức vận hành Hệ thống đường dây nóng 1022 tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - ​Sáng 24-11, tại TP.Thủ Dầu Một, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương tổ chức Lễ công bố vận hành Hệ thống đường dây nóng 1022 tỉnh Bình Dương
12/26/2019 11:00YesĐã ban hành

Tham dự có ông Lê Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần ​​Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các khách mời quốc tế tham dự Diễn đàn Horasis 2019.​ 

Hệ thống đường dây nóng tỉnh Bình Dương là Trung tâm liên lạc  (Contact Center) hoạt động 24 giờ/ngày và 7 ngày trong tuần (kể cả ngày lễ, Tết), để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức bằng nhiều phương thức khác nhau như: Điện thoại (cố định, di động), tin nhắn, thư điện tử, các ứng dụng trên Internet (Zalo, Viber, Facebook…). Hệ thống sẽ tiếp nhận, xử lý, trả lời tự động hoặc thông qua nhân viên trực hệ thống Contact Center hoặc chuyển tiếp cho các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý để có kết quả trả lời. 

Hệ thống Contact Center sẽ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến các lĩnh vực: Hướng dẫn thủ tục hành chính; hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất (nhóm 1). Hỗ trợ tiếp nhận các thông tin về tình hình an ninh, trật tự 113; cứu nạn, cứu hộ 114 và tiếp nhận thông tin cấp cứu ngoài bệnh viện 115 (nhóm 2). Tiếp nhận thông tin phản ánh hiện trường về các tồn tại, hạn chế, bất cập đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương (nhóm 3).


Người dân và doanh nghiệp có thể sử dụng điện thoại cố định gọi vào số đường dây nóng 1022 ngay tại địa bàn tỉnh Bình Dương, hay gọi số (0274)1022 trong trường hợp ngoài địa bàn tỉnh Bình Dương; điện thoại di động gọi vào số đường dây nóng (0274)1022. Sử dụng các ứng dụng trên Internet như: Zalo/Viber/Facebook tích hợp trên Cổng thông tin đường dây nóng để liên lạc hoặc tương tác trực tiếp với nhân viên trực Hệ thống hoặc tự tạo phiếu yêu cầu phản ánh, kiến nghị. Truy cập vào Cổng thông tin đường dây nóng tỉnh Bình Dương http://1022.binhduong.gov.vn để gửi phản ánh kiến nghị. Gửi thư điện tử tới địa chỉ hộp thư: 1022@binhduong.gov.vn. Sử dụng App "1022 Bình Dương" trên các thiết bị điện thoại thông minh (Smartphone) để giao tiếp với Hệ thống Contact Center.

Các phản ánh, kiến nghị gửi qua Hệ thống đường dây nóng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Hình ảnh, âm thanh, đoạn phim ngắn thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị. Có đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị (trừ các trường hợp khẩn cấp).

Cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị cung cấp thông tin trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung do mình cung cấp cho hệ thống đường dây nóng. Nghiêm cấm các hành vi: Cung cấp, phản ánh thông tin sai sự thật, mang tính chất hoang báo; sử dụng t​ừ ngữ thô tục, có nội dung bôi nhọ, xúc phạm đến người khác; quấy rối qua điện thoại, gây bức xúc, làm ảnh hưởng, gián đoạn công việc của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận thông tin và hoạt động của đường dây nóng. Các hành vi nêu trên tùy mức độ nghiêm trọng sẽ bị xem xét, xử lý hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.


Đối với các phản ánh, kiến nghị mà nội dung thuộc nhóm 1 thì thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị là 8 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận thông tin từ Hệ thống đường dây nóng. Đối với các phản ánh mà nội dung thuộc nhóm 2 thì các cơ quan, đơn vị liên quan cần triển khai kiểm tra và xử lý ngay, kể từ thời điểm nhận thông tin từ Hệ thống đường dây nóng. Đối với các phản ánh mà nội dung thuộc nhóm 3 thì các cơ quan, đơn vị liên quan cần triển khai kiểm tra, và tiến hành xử lý trong thời gian sớm nhất.


Ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Hệ thống đường dây nóng 1022 tỉnh Bình Dương mang lại hiệu quả, giúp người dân, doanh nghiệp có công cụ để phản ánh kịp thời, đồng thời giúp chính quyền tiếp nhận, giải quyết và trả lời cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác, thấu tính đạt lý. Do đó, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành và địa phương. Phó Chủ tịch đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham gia tiếp nhận, giải quyết và trả lời phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống đường dây nóng 1022 và tổ chức thực hiện theo đúng các quy trình, quy định đã được UBND tỉnh ban hành. Đồng thời mong muốn, người dân, doanh nghiệp phản ánh trung thực, những kiến nghị đầy tâm huyết qua Hệ thống đường dây nóng 1022 để chính quyền địa phương có thể phục vụ tốt hơn, hoạt động công khai, minh bạch hơn, cùng chung tay xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng văn minh, giàu đẹp. 


Đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút chính thức vận hành Hệ thống đường dây nóng 1022 tỉnh Bình Dương

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham quan Trung tâm vận hành Hệ thống đường dây nóng 1022 tỉnh Bình Dương


Hệ thống đường dây nóng 1022 tỉnh Bình Dương vận hành 24/24

Theo binhduong.gov.vn

True
Bình Dương khánh thành Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệpTin tứcBài viếtBình Dương khánh thành Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
TTĐT - ​Nằm trong chuỗi các hoạt động Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis - Bình Dương năm 2019, sáng 24-11, tại thành phố Thủ Dầu Một đã diễn ra Lễ khánh thành Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương.
12/26/2019 11:00YesĐã ban hành

Tham dự có ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;​ ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội, viện trường, các tổ chức và các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước.

Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có trụ sở đặt tại số 28, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Với sứ mệnh là "Phục vụ cộng đồng, người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp Bình Dương".

​Trung tâm có 07 không gian riêng biệt gồm: Không gian làm việc chung; không gian tổ chức sự kiện; không gian họp; không gian đào tạo STEM; không gian cà phê sáng tạo; không gian hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; khu vực Fablab. Trên cơ sở khai thác cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực sẵn có của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Trung tâm sẽ tập hợp, liên kết các mạng lưới, chuỗi mạng lưới chuyên môn trong hệ sinh thái khởi nghiệp như các cá nhân, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; nhà đầu tư, quỹ đầu tư; các cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực khoa học công nghệ; phát triển sáng kiến cộng đồng và các thử nghiệm thực tế gắn liền với định hướng phát triển thành phố thông minh của tỉnh.

Ngoài ra, Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp còn cung cấp không gian, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm chế tạo; tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho các dự án khởi nghiệp; giáo dục theo định hướng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tổ chức chương trình hội thảo, hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh…

Trungtamsangkien 2.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ

​Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Hưng nhấn mạnh, để hiện thực hóa những chủ trương, chính sách của chính quyền tỉnh trong thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển các doanh nghiệp tri thức, hướng đến xây dựng Thành phố Thông minh Bình Dương năng động, sáng tạo, ngày 19/3/2018, UBND tỉnh đã Phê duyệt Đề án "Thành lập Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương" tại Quyết định số 708/QĐ-UBND. Khánh thành Trung tâm là sự kiện vô cùng đáng mừng, khởi đầu và đánh dấu những nỗ lực và tâm huyết của chính quyền địa phương trong việc phát triển cộng đồng doanh nghiệp tri thức và sáng tạo. Ông đề nghị các thành phần của mô hình Ba Nhà gồm Nhà trường, Nhà nước và Doanh nghiệp cần có sự hợp tác với nhau để cùng xây hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh và bền vững tại Bình Dương, góp phần tạo ra những doanh nghiệp đột phá, phát triển nền kinh tế sáng tạo.

Trungtamsangkien 5.jpg

Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm
Trungtamsangkien 3.jpg

Trungtamsangkien 4.jpg

Trungtamsangkien 6.jpg

Lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham quan Trung tâm 

Theo Binhduong.gov.vn

True
Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông tin đến các doanh nghiệp về việc hỗ trợ kinh phí trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó và tặng quà Tết trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lần thứ XVIII tỉnh Bình Dương năm 2019Tin tứcTinBan Quản lý KCN Việt Nam - Singapore thông tin đến các doanh nghiệp về việc hỗ trợ kinh phí trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó và tặng quà Tết trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lần thứ XVIII tỉnh Bình Dương năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kính gửi: Ban Giám đốc các Công ty trong KCN Việt Nam – Singapore và KCN Mapletree. 
Thực hiện công văn số 2821/UBND-VX ngày 14/6/2019 của  Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tổ chức Ngày hội Trung và trao Học bổng, học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lần XVIII tỉnh Bình Dương năm 2019 và công văn số 3354/SLĐTBXH-QBTTE ngày 30/7/2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ kinh phí trao học bổng học sinh, sinh viên vượt khó, quà Tết trung thu trẻ em khó khăn lần XVIII tỉnh Bình Dương năm 2019 (có file đính kèm).
8/29/2019 10:00NoĐã ban hành

Ban quản lý kêu gọi Công ty mở rộng tấm lòng nhân ái, tình thương yêu đến những hoàn cảnh khó khăn, không may mắn trong xã hội, đóng góp ủng hộ kinh phí hoặc quà (xe đạp, máy vi tính và quà tết trung thu cho trẻ em) nhằm biểu dương, động viên và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên, tiếp tục hoàn thành chương trình học và được vui đón tết trung thu trong tình yêu thương của cộng đồng xã hội.

Đây là chương trình hoạt động xã hội từ thiện, nhân ái, thiết thực nhằm góp phần cùng xã hội tạo nên niềm vui cho các cháu không may mắn và các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore kêu gọi lòng hảo tâm, nhiệt tình từ Ban Giám đốc công ty, tích cực hưởng ứng cuộc vận động này.

Mọi sự đóng góp vui lòng gửi về Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương theo địa chỉ, điện thoại và số tài khoản được nêu trong công văn số 3554/SLĐTBXH-QBTTE nêu trên. 

Mong nhận được sự tích cực hưởng ứng của Quý Lãnh đạo Công ty./.

Các văn bản đính kèm: 1247.signed.pdf65-KH.PDF2821.pdf3354.PDF

Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Lưu ý: Công ty đăng ký nhận thông tin và các văn bản qua email từ Ban Quản lý vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ: bqlvsip@binhduong.gov.vn trong đó ghi rõ Đăng ký email nhận thông tin từ Ban Quản lý, thông tin bao gồm: Tên công ty, Tên nhân sự, Số điện thoại, email liên lạc.​​


False
1 - 30Next