Giới thiệu chung
 
I. Ban tham gia ý kiến, xây dựng và trình các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau đây: 1.   Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành và Ủy ban ...
 
​I. Ban tham gia ý kiến, xây dựng và trình các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau đây:1.   Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành và Ủy ban ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN QUẢN LÝ KCN VIỆT NAM - SINGAPORENHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN QUẢN LÝ KCN VIỆT NAM - SINGAPORE/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/4/2017 17:00NoĐã ban hành
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠNNHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/4/2017 17:00NoĐã ban hành